Вътрешни VRF тела

 
 

Нисконапорно канално тяло

Стандартно канално тяло

Високонапорно канално тяло

Четирипътна касета

Компактна четирипътна касета

Подово-таванно тяло

Тяло за висок стенен монтаж

Тяло за пресен въздух