Административна сграда на „ЛЕКС” АД – гр. Ловеч

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация, включваща климатични камери и вентилаторни конвектори WOLF;
Хладилна машина въздушно-охлаждаема;
Система за автоматично регулиране: LANDIS & GYR;
Общ обем на климазираният въздух 18 560 м³/ч.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работни проекти. Монтаж, пуск и настройка на съоръженията.