Сертификати

Нивото на нашата компетентност е одобрено от независимата Lloyd’s Register Quality Assurance Limited и потвърдено в съответствие със следните стандарти за Системи за Управление на Качеството:
ISO 9001:2015 чрез Сертификат № 10213794 / Одобрение ISO 9001 – 0039741/.

Компанията ни е член на Камарата на Строителите в България, вписана чрез Удостоверение № I –TV012459 в Централен Професионален Регистър на Строителя, потвърдена с Талон № І-TV02.
Сертификат № 008/18.08.2014 г. от Българска Браншова Камара – Машиностроене, удостоверяващ правоспособността на фирмата да извършва монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.
Удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор с № С295/30.01.2008 г. за извършване на доствка, поддържане, преустройство и ремонт на съоръжения с повишена опасност – промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ.
Удостоверение № С478/21.07.2009 г. за извършване на доставка, поддържане, преустройство и ремонт на съоръжения с повишена опасност като парни и водогрейни котли и съдове, работещи под налягане.